Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Ravvi.

1.Definities
1.1 “Ravvi”
Het bedrijf met de naam Ravvi onder leiding van Ricardo Molendijk.
1.2 “Klant”
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon welke een overeenkomst heeft gesloten met
Ravvi of voornemens is een overeenkomst te sluiten.
1.3 “Dienst”
De specifieke dienst die Ravvi de klant overeenkomt, zoals vermeld in de
overeenkomst.
1.4 “Overeenkomst”
Schriftelijke afspraak tussen klant en Ravvi waarin staat dat één of meerdere diensten
en/of zaken worden geleverd en tegen welke vergoeding.

2. Toepassingsgebied
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, facturen,
diensten en aanbiedingen tussen Ravvi en klant.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze vooraf schriftelijk door
beide partijen zijn overeengekomen.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen volledig van kracht blijven.
2.4 Ravvi behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wordt er wel
bezwaar gemaakt tegen de gewijzigde algemene voorwaarden, dan kan het zo zijn dat er een
ontbinding van de overeenkomst plaats vindt.

3. Aanbieding, factuur en/of offerte
3.1 Voor iedere opdracht zal er door Ravvi een factuur worden uitgebracht.
In deze factuur zal telkens de inhoud van ontwikkeling voldoende gedetailleerd worden
beschreven. Het aantal uren en/of de overige kosten, zullen zo precies mogelijk worden genoemd.
3.2 Alle facturen en offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene
voorwaarden, zowel op de offerte/factuur en de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand
gekomen overeenkomsten.
3.3 Het uitbrengen van een offerte, prijsopgave, begroting of hoe ook aangeduide soortgelijke
mededeling, is altijd vrijblijvend en verplicht Ravvi niet tot het sluiten van een
overeenkomst met de klant.
3.4 Een factuur wordt altijd voor of na levering van dienst verstuurd en de klant is in kwestie
verplicht tot het betalen van deze factuur.
3.5 Een offerte (in tegenstelling tot de factuur uit 3.4) is vrijblijvend en hoeft dus niet betaald te
worden, deze wordt ter indicatie van de te verwachten kosten verstrekt.
3.6 Alle op te geven prijzen zijn exclusief btw.
3.7 De in een offerte/factuur opgegeven prijzen zijn geldig voor de in de offerte/factuur
aangegeven periode.
3.8 Ravvi behoudt zich het recht om haar tarieven aan te passen.
3.9 Facturen/offertes worden altijd digitaal per e-mail verzonden.
3.10 De klant dient akkoord te gaan met de offerte voordat Ravvi tot actie over zal
gaan. De klant in kwestie dient de offerte met ondertekening en data binnen 14 (veertien)
werkdagen retour te zenden. Wanneer de klant geen gebruik van de geboden diensten wenst te
maken, is reactie overbodig.
3.11 Facturen dienen binnen 14 (veertien) dagen vanaf dag tekening voldaan te worden.
3.12 Ravvi zal na 7 (zeven) dagen aan de factuur helpen herinneren doormiddel het
verzenden van een e-mail.
3.13 Ravvi behoudt zich het recht om de dienst die is geleverd terug te vorderen als de
factuur niet binnen aangegeven tijd is voldaan.
3.14 Mocht een factuur niet binnen (veertien) dagen voldaan worden, dan kan Ravvi
overgaan tot maatregelen. Ravvi heeft dan het recht om (bijvoorbeeld) een
aangetekende brief te sturen of een incassobureau in te schakelen. Alle bijkomende kosten (voor
bijvoorbeeld de aangetekende brief of het incassobureau) zijn dan voor de klant in kwestie.

4. Levering en garantie
4.1 Ravvi blijft eigenaar van alle geleverde producten en diensten totdat de factuur
door de klant volledig is betaald.
4.2 De klant dient bij levering van product(en) en/of dienst(en) direct te controleren of het
geleverde compleet en werkend is. Klanten dienen binnen 14 (veertien) dagen na levering
zichtbare of technische gebreken te melden aan Ravvi
4.3 Tijdige en gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot onmiddellijk herstel of
vervanging van de geleverde dienst(en) en/of goeder(en) of gebrekkige onderdelen hiervan,
zonder dat Ravvi daarboven tot schadevergoeding kan worden gehouden.
4.4 Ravvi staat te allen tijde open voor extra onderhoud aan producten die door haar
zijn geleverd, maar ook voor producten die door andere bedrijven of mensen zijn geproduceerd.
Deze werkzaamheden worden in beide gevallen uiteraard tegen een vergoeding aanvaardt (er zal
een additionele overeenkomst gesloten worden).
4.5 Ravvi streeft ernaar om alle diensten en producten zo snel mogelijk te leveren,
Ravvi is echter niet aansprakelijk indien werkzaamheden enige vertraging oplopen en
doet haar uiterste best alles zo snel mogelijk af te ronden.
4.6 Ravvi zal de klant op de hoogte houden van eventuele “grotere” vorderingen in de
dienst of product waarnaar door de klant is gevraagd.
4.7 Mocht later in het proces blijken dat eerder aanvaarde opdracht niet uitvoerbaar is kan Tijssen
Solutions de opdracht ontbinden, alle gemaakte kosten van de klant aan Ravvi zullen
ongedaan gemaakt worden binnen een tijdsbestek van 14 (veertien) dagen.

5. Gebruik
5.1 Van de klant wordt verwacht voorzichtig met de diensten om te gaan.
Dat wil zeggen de dienst niet misbruiken door deze voor andere doeleinde te gebruiken waarvoor
de dienst opgezet is.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Ravvi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door overmacht.
6.2 Ravvi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/schade van data
en/of gegevens.
6.3 Ravvi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gedrag van haar klanten.
6.4 Ravvi neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten die direct veroorzaakt worden
door wijzigingen gemaakt door de klant.

7. Opzeggingen
7.1 Opzeggingen dienen minimaal 1 (één) maand van tevoren aangekondigd te worden.
7.2 Alle facturen moeten voldaan zijn bij opzegging.
7.3 Ravvi zal de klant 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen over
verlenging of opzegging van de dienst of het product.

Bijgewerkt op 15/08/2-18